top of page

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mejladress, telefonnummer och fotografi. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig, skicka faktura eller vara och/eller använda fotografiet som referens vid avporträttering.

Vi har fått dina uppgifter direkt från dig via mejl, telefon, meddelandefunktion via Facebook, Instagram eller hemsidan aasasjolander.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss. Fotografier raderas direkt efter avslutat uppdrag. Namn, telefonnummer och adress sparas i bokföringssyfte upp till ett år.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Åsa Sjölander. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontakformuläret på den här hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

bottom of page